Teeltwisseling

De teeltwisseling is een goede gelegenheid om van ziekte problemen af te komen omdat de kas tijdens de teeltwisseling in principe vrij is van waardplanten. Tijdens een teeltwisseling worden alle onderdelen van de kas zo goed mogelijk gereinigd en ontsmet. De teeltwisseling moet daarom zeer zorgvuldig gebeuren en ook goed worden gepland. Zeker ook als de teeltwisseling niet alleen met eigen personeel wordt uitgevoerd, maar ook wordt uitbesteed aan loonbedrijven. In verband met de afvoerkosten wordt het gewas vaak versnipperd en gaan de gebruikte machines en sleepdoeken vaak vuil van bedrijf naar bedrijf. Versnipperen is daarom vanuit het oogpunt van virusverspreiding af te raden. Indien toch voor versnipperen wordt gekozen, gebruik dan schone machines en sleepdoeken die op de juiste temperatuur zijn gestoomd of gebruik eigen doeken die het bedrijf niet verlaten. Machines van loonbedrijven dienen schoon op het bedrijf aan te komen en weer schoon te vertrekken.

Zuiveringsplicht
Tijdens de teeltwisseling kan er water met gewasbeschermingsmiddelen (en meststoffen) in de drainput of, eventueel via de grond, in het drainagewater terecht komen. Dit water valt ook onder de zuiveringsplicht. Als in de teelt gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt, moet per 1 januari 2018 drainwater, drainagewater en spoelwater van filters voorafgaand aan de lozing gezuiverd worden met een installatie die de middelen voor ten minste 95% uit het water verwijdert. Lees hier meer over de zuiveringsplicht.

Concreet gaat het om de volgende rest-waterstromen:

  1. Restant water in draintanks
  2. Slib uit draintanks en bassins
  3. Restant water in substraatmat einde teelt
  4. Reinigen en ontsmetten van irrigatieleidingen
  5. Reinigen en ontsmetten van teeltgoten, –tafels en rolcontainers
  6. Reinigen binnenzijde kasdek
  7. Reinigen teeltvloeren
  8. Vrijkomend drainwater bij doorsteken steenwol matten
  9. Vrijkomend water bij bufferen kokosmatten
  10. Vrijkomend drainwater bij start teelt

In de Werkwijze Voorkomen emissies teeltwisseling substraateelt staan per beschreven hoe deze rest-waterstromen correct zijn te verwerken of veilig zijn her te gebruiken.